அவர் பரிசுத்த ஆவியினாலும் அக்கினியினாலும் ஞானஸ்நானம் கொடுப்பார்.

மத்தேயு 3:11

Recent Sermons

Tuesday Evening

அடிப்படை சத்தியம் - 11 - விசுவாசம் Part 2

On Apr 28, 2020 , by Pastor P. S. Stephen

Wednesday Evening

அடிப்படை சத்தியம் - 11 - விசுவாசம் Part 3

On Apr 29, 2020 , by Pastor P. S. Stephen

Thursday Evening

அடிப்படை சத்தியம் - 11 - விசுவாசம் Part 4

On Apr 30, 2020 , by Pastor P. S. Stephen

Revival Blessing Church

The church of believers of Lord Jesus Christ that meets at the Revival Blessing Church today, commenced on the 2nd January, 2005 with few members who decided to be disciples of Lord Jesus Christ first and then make disciples in obedience to the Lord's commission.

The name of the church, Revival Blessing Church, was exclusively revealed by God emphasizing a church with blessings of revival like intercessory prayer, one-hearted believers, divine healing, divine health, signs and wonders, church planting, Gospel work and deliverance.

What we believe

Jesus is the only true living God who was born of a virgin, lead a sinless and blameless life on earth, who offered his life on the cross for the sins of the world, rose from the dead on the third day as death could not hold him, ascended to His Father in heaven and will one day return to earth to reward His children with everlasting life.

The Bible is the infallible Word of God. Salvation and repentance of sins is only through faith in the death and resurrection of Lord Jesus. In baptism by water, by immersion, in the Name of God the Father, the Son and the Holy Spirit. In the resurrection of the righteous to eternal life and the unrighteous to eternal damnation.

About Pastor

Image placeholder

Church Pastor P. S. Stephen

   Pastor P. S. Stephen, formerly an Evangelist, has been faithfully serving the Lord for over three decades. He was later called by God to be a Pastor with a vision and prophecy to pluck souls from the realms of hell.


   He accepted Lord Jesus as his personal Saviour when he was a student. From that day onwards he had an unquenchable thirst to bring souls to Jesus. He had a burden of prayer and even at that young age, he did all that he could do during his leisure hours to pray with his fellow friends, go around places distributing tracts and talking about Jesus in slums and street corners.


   As days passed by, his burning desire to free people from the clutches of Satan grew no bounds. God molded him, taught him and specially anointed him to bind all the evil powers and to deliver His children from the captivity of evil spirits. Demons fled in the name of Jesus and many were delivered from bondage.


   He later took up his worldly job as a R&D in-charge in a concern that dealt with Electronics. He was enjoying a successful career when the Lord called him for His ministry. Yielding to His clear call, he left his job and served as an Assistant Pastor for 3 years in a local church, whichlater proved to be a 'training phase' for an imminent glorious ministry.


   From the year 1995, he ministered in several churches and conventions and soon became a renowned speaker in parts of South India. He was well known for his inspiring messages and his in-depth preaching of the scriptures severed the lost souls and led many believers to reinstate their faith in Christ. Many were blessed through his deliverance meetings and special 'anointing' meetings.


   The Lord spoke to him yet another time about his future ministries as a Pastor. Furthermore, the Lord himself directed ways and marvelously set paths to start the "Revival Blessing Church" on 2nd January, 2005. This church welcomes all regardless of caste, color and creed to relish in fellowship with Jesus Christ, to live a relentless life for Christ in accordance with the Bible, to work towards establishing. His kingdom on earth and to wait in all readiness to meet our Savior, face to face, on that great day!


   Salvation and repentance of sins is only through faith in the death and resurrection of Lord Jesus. In baptism by water, by immersion, in the Name of God the Father, the Son and the Holy Spirit. In the resurrection of the righteous to eternal life and the unrighteous to eternal damnation.

Events

 • Sunday Service

  Sunday Morning 8.00 AM to 10.30 AM

 • Bible Study

  Sunday Evening 7.00 PM to 8.30 PM
  Monday Morning 10.30 AM to 12.30 PM

 • Prayer

  Daily Morning 5.30 AM to 6.30 AM (Morning)
  Daily Evening 7.00 PM to 8.30 PM (Revival)
  Saturday Morning 10.30 AM to 12.30 PM (Fasting)

 • Women Fellowship

  Friday Morning 11.00 AM to 12.30 PM

 • Sunday Class

  Sunday Evening 4.30 PM to 6.00 PM

 • Hospital Ministry

  Tuesday Evening 4.00 PM to 6.00 PM

 • Join
  With
  Us!

Contact Us

Revival Blessing Church

Location:

9/60, 10th Street, Sowrashtra Nagar, Choolaimedu, Chennai - 600 094

Call:

+91 94441 17069